Option Agreement Po Polsku

Most of the transactions in the S.P. 500 options contract are processed by institutions. (contract) Traité, traité, comparaison, deedumowa darowizny: traité de donationumowa dwustronnie obowi`zuj`ca: traité de leaseumova dzier`awy: traité de leaseumowa maééska: ehesvertragumowa ma`e majska maj`tkowa: ehekbatowa najmu: traité de leumaseowa notarialna: nota vertrag, un notaire a établi et certifié: contrat pour life-rentumowa o jurysdykjé krajowé: contrat de juridiction nationaleumowa o przejécie d`ugu: contrat de reprise d`un debtum owa o spade Traité sur l`erbschaftumowa o w`a`ciwo`s`du: traité sur la compétence du Courtumowa o wsp`odpowiedzialno` materialné: traité sur la coresponsabilité financièreumowa pora czenia: traité de sure 2000:2001:2001:2001:2001:2000:000 000 000 000 000 000 000 le contrat de vente, le contrat de vente, le contrat d`achat, l`accord verbal, le contrat oral, l`accord de prêt pour useumowa zawarta na czas nie oznaczony : contrat pour un timeumowa zawarta na piémie non précisé : written contract (porozumienie) contract (ustalenia) contract (traktat) contract (transakcja, interes) business, bargaingain (ugoda) covenant zawrzeé ewé, to conclude an agreement (osi`gn` porozumienie) to obtain a zerwa `w` agreement to break a deal, narusza ` to violate an agreement `o przerwaniu ognia/zawieszeniu broni ceasefire/ceasefire agreement – dwustronna bilateral agreement – entelme`ska Gentleman`s Agreement `handlowa trade agreement` o/dotycz Agreement on the… najmu/dzier-a rentalwy nie dotrzymaé éwy (zap-acenia nale-no-ci) to default (on) niedotrzymania (zapéaty) default (on) osoba niedotrzymuj`ca éwy defaulter The enlargement reflects the growing popularity of many new contracts for futures and options created in recent years. 1. Agreement2. an agency agency contract, a celna agreement, a Cenowa price contract, a depozytova custodian contract, a devazova foreign exchange contract, a long-term contract, an overspending contract ekscedentova, a guaranteed income contract (GIC) -term contract, a kwotowa quoata-Aktienvertrag ,a na piemia-agreement in writing, a na na sprzeda- Agreement to sell a nadwy-ki szkodowej surplus loss-contract, a notarial agreement, a o badanie sprawozda finansowych Audit agreement m zabezpieczeniu collaterial agreement a o fuzji amalga lation agreement a o kredyt bankowy credit agreement a o po`yczce lend agreement a o rozéoéiu szkéd spread loss a treaty o udziale w zy zyskach profit sharing agreement a o unikan. jnego opodatkowania a obligacyjna bond indenture `a odkupu odwrotnego reverse repurchase agreement `a podstawowa basic contract`a poloowa pool treaty`a poréczenia contract of surety `a powiernictwa trust`a powiernicza trust agreement`a rachunku bankowego bankaccount agreement , the agreement on the opening and support of a bank account, a reasekuracji kvotowej guarantee share, a mandatory contract of reasekuracji , a reasekuracyjna reinsurance contract, a rozrachunkowa compensation agreement, an article sp ki of the foundation, Memorandum of Association “a swapowa swap agreement” a ubezpieczenia insurance contract `a ubezpieczenia nale`no`ci od pojedynczego kredytobicy specific account insurance, risk insurance agreement -a walutowa-monetary, an instytué financial agreement with a financial institution, a z agreement such as the employee pension contract, y o unikaniu podw-jnego opodatkowania wienie -y relaunch of a contract zwizany that is contractually boundnegocjowa to negotiate an agreementpodpisywa to sign a contract to sign a contract on part-of a contract, to establish a contractzazara, if there is a surprise , was the speed with which Savants accepted the option contract.

This entry was posted in Uncategorized by admin. Bookmark the permalink.